تحریم ناجا یک نوع حرکت تحریک آمیز است

فریدونی هنرمند برجسته استان کردستان با تاکید براینکه تحریم ناجا یک نوع حرکت تحریک امیز است ، گفت: این اقدام خبیثانه آمریکای جنایت کار که نشان از ضعف و پوشالی بودن دولت ناکارآمد آنها است با این تحریم ها که نه اول و نه آخری علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است راه به جایی نمی برند.