تحریم های آمریکا علیه ناجا فقط بخشی از یک جنگ روانی است

قادرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان گفت:  آن چه در بحث تحریم بیشتر مورد توجه تحریم کننده است ابعاد روانی آن در میان عوام و عموم جامعه است تا موفقیت در عمل  چرا که دانش عمومی عامه مردم از اثرات تحریم و نحوه توزیع این اثرات در بخش های مختلف به حدی نیست که امکان تحقق اهداف تحریم کننده را به طور دقیق پیش بینی نماید.